• MONslider3

Wat houdt mentorschap in

Wat houdt het mentorschap in?

Een mentor vervult een verantwoordelijke en zinvolle rol voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Een mentor waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet (meer) goed voor zichzelf kan zorgen. Hij neemt waar nodig beslissingen over de zorg. Daarbij houdt hij zoveel mogelijk rekening met wat de cliënt zelf wil en kan. De mentor behartigt niet de belangen op financieel gebied, dat is aan de bewindvoerder of financieel vertegenwoordiger van de cliënt. De mentor wordt benoemd door de kantonrechter.
Wilt u opkomen voor de belangen van kwetsbare mensen? Neem dan contact met ons op. We maken met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Samen met de coördinator gaat u na of de rol van mentor bij u past. Wij geven u de onderstaande punten alvast in overweging.

Vaardigheden
Als mentor behartigt u de belangen van uw cliënt. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de cliënt uw leidraad. Kunt u als het moet uw eigen principes ondergeschikt maken aan die van uw cliënt? Inlevingsvermogen is belangrijk. Net zoals het talent om met allerlei mensen te kunnen omgaan. U zult contact onderhouden met verschillende betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en soms de familie.
Als mentor kunt u te maken krijgen met onverwachte situaties. Bent u initiatiefrijk? Zelfstandig? Creatief? Besluitvaardig?
Als mentor zoekt u een goede oplossing voor uw cliënt. Niet alleen vindingrijkheid is belangrijk, maar ook dat u kunt opkomen voor uw cliënt. Daarom moet u inzicht hebben in uw eigen motivatie, beweegredenen en handelwijze. Uiteraard kunt u bij ons rekenen op goede scholing en begeleiding.

Goede match
De koppeling tussen mentor en cliënt komt zorgvuldig tot stand. Iedereen is anders, dus niet elke mentor past bij elke cliënt. De mentor en de cliënt krijgen tijd om aan elkaar te wennen. Bij een positief geluid van beiden zal de coördinator de procedure tot aanvraag van het mentorschap bij de rechtbank starten.

Enkele voorwaarden
In principe kan iedereen die ouder is dan 18 jaar mentor worden. De wet stelt dat u minimaal een MBO diploma bezit. U mag echter geen (werk)relatie hebben met de instelling die zorg en/of andere professionele diensten verleent aan de cliënt. Zo vermijdt u belangenverstrengeling. Alle vrijwilligers via Mentorschap Overijssel Gelderland moeten een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. De aanvraagprocedure hiervoor wordt opgestart door de administratief medewerker, waarna de vrijwilliger via Dienst Justis en zijn/haar DigID de aanvraag kan afmaken
Tenslotte mag u als mentor niet zelf een beschermingsmaatregel hebben.

Tijdsinvestering en onkostenvergoeding
Mentoren van Mentorschap Overijssel Gelderland besteden gemiddeld 10 uur in de maand aan hun cliënt.
Kunt u flexibel met uw tijd omgaan? Zeker in het begin zult u namelijk meer met uw cliënt bezig zijn, omdat u nog veel zaken moet uitzoeken. Er kunnen zich bovendien bijzondere situaties voordoen die tijdelijk meer aandacht vragen. Onze mentoren werken op vrijwillige basis en ontvangen een vergoeding voor hun gemaakte onkosten.  Zie regeling onkostenvergoeding mentoren.

Mandatering, begeleiding en scholing
Na officiële benoeming van de stichting volgt mandatering van u. De stichting blijft eindverantwoordelijk, maar u voert de mentorschaptaken uit en hebt alle bevoegdheden die de wet aan de mentor geeft. Als mentor neemt u een pittige verantwoordelijkheid op u. Daarom wordt u door Mentorschap Overijssel Gelderland geschoold en begeleid. U kunt hierbij altijd rekenen op de professionele ondersteuning van uw coördinator. Indien nodig kan na overleg met u, in verband met een lange afwezigheid of andere omstandigheden, besloten worden u te vervangen door een andere mentor.
Na de verplichte basistraining neemt u deel aan ons aanbod van scholingsmomenten, waarvan u er jaarlijks minimaal twee bijwoont.