• MOGslider5

Voor gemeenten

Hoe wij samenwerken met gemeenten.


De komende jaren neemt de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor zorg en ondersteuning van inwoners toe. Daarnaast zal de decentralisatie de toegang tot intramurale zorg verder beperken. Het gevolg is dat mensen langer zelfstandig zullen blijven wonen. Dat kan een risico zijn voor mensen met een klein netwerk en/of geen familie. Als zij door hun ziekte of beperking moeite hebben de regie over hun leven te houden, hebben zij niemand om op terug te vallen. Wie ziet erop toe dat deze kwetsbare mensen de voor hen benodigde steun en zorg ontvangen?
Onze mentoren komen voor deze mensen op en helpen hen zoveel mogelijk zelf de regie te houden. Mentoren zijn bevoegd om, wanneer hun cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn persoonlijke belangen in zorg en welzijn. Daarbij betrekken zij de cliënt zo veel als mogelijk. Als dat niet mogelijk is, beslist de mentor op basis van de wensen en behoeften van zijn cliënt. Persoonlijk contact en vertrouwen zijn daarvoor toonaangevend. Wij leiden onze mentoren op, zodat zij hun mentorschap op professionele wijze kunnen uitvoeren.
Voor de toepassing van mentorschap is het van belang dat gemeenten de mensen signaleren die aanspraak maken op mentorschap. Vervolgens moeten gemeenten erop toezien dat voor deze mensen ook daadwerkelijk mentorschap wordt aangevraagd. De Wmo verplicht gemeenten sinds 1 januari 2015 inwoners te informeren over de vormen van vertegenwoordiging voor cliënten die zelf hun belangen niet kunnen behartigen. Om deze kwetsbare groep mensen te ondersteunen moeten deze taken goed zijn verankerd in het Wmo beleidsplan van gemeenten.

1.    Hoe gaan wij te werk?
Onze stichting werft en selecteert mentoren en leidt hen op. Bij een aanvraag van mentorschap is het ons streven de cliënt te koppelen aan een mentor die bij hem past. Daarna verzorgt de stichting de aanvraag van het mentorschap bij de rechtbank. Na de benoeming van de mentor blijft de stichting met de mentor in contact voor ondersteuning en bijscholing.
De werkzaamheden van onze stichting worden momenteel uitgevoerd door zes professionele coördinatoren. Dit werk wordt getoetst aan de hand van de door Mentorschap Nederland landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.

2.    Wat kan een mentor betekenen bij huiselijk geweld?
Als huiselijk geweld zich heeft voorgedaan is het van groot belang het slachtoffer te beschermen. Een van de mogelijkheden om daar als gemeenten inhoud aan te geven, is het bevorderen van de benoeming van een mentor. De mentor kan toezien op de door Veilig Thuis gemaakte afspraken en signaleren waar mogelijk extra maatregelen nodig zijn. Dit gebeurt in samenspraak met Veilig Thuis en/of andere directe verantwoordelijke instellingen. Hierbij heeft de mentor steeds de rol van vertegenwoordiger van de cliënt. Hij is nadrukkelijk geen hulpverlener.

Infoblad mentorschap en gemeentelijk Wmo beleid
Meer informatie over mentorschap en handvatten voor de bescherming van burgers middels vertegenwoordiging leest u in het Infoblad . Zie ook het project  “Met mentorschap in veilige handen” voor meer informatie over de betekenis van mentorschap bij huiselijk geweld.